Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

Poskytované služby

Postup pri príjmaní do zariadenia pre seniorov

1

Na mestskom alebo obecnom  úrade je potrebné si vyzdvihnúť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti je potrebné doložiť aktuálne lekárske správy a nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov) a tlačivo vyplnené všeobecným lekárom fyzickej osoby. Vyplnenú žiadosť aj s lekárskymi nálezmi treba priniesť na mestský alebo obecný úrad.

2

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mestský alebo obecný úrad vydá sociálny posudok.

3

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydá príslušný mestský alebo obecný úrad „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, druh sociálnej služby a určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak sa nejedná o stav trvalý. Následne príslušný mestský alebo obecný úrad vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

4

Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (správoplatní ho príslušný mestský alebo obecný úrad) fyzická osoba vyplní Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a doručí ju zariadeniu pre seniorov. (Žiadosť je možné vyzdvihnúť v zariadení pre seniorov Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves, alebo na adrese www.ddsnv.sk

K žiadosti je potrebné priložiť:

5

Ak v zariadení nie je voľné miesto, DD zaradí žiadosť do poradovníka čakateľov. Po uvoľnení miesta v DD sa predvolávajú k nástupu žiadatelia v poradí, v akom sú v poradovníku zaevidovaní. V naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozený preto, že fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, možno prijať fyzickú osobu do zariadenia sociálnych služieb bezodkladne.

6

Termín nástupu sa oznámi najmenej jeden týždeň vopred. Súčasne sa oznámi fyzickej osobe, ktoré doklady je povinná predložiť a ktoré veci si môže vziať so sebou. Ak žiadateľ bez vážneho dôvodu nenastúpi do zariadenia, žiadosť sa preradí na posledné miesto v poradovníku.