O nás

"Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným."

img-about-inner.jpg

Vítajte u nás milí hostia,

            Kliknutím na webovú adresu ste prišli na návštevu nášho domova, z čoho sa úprimne tešíme. Našou snahou je podávať vám čo najviac informácií o živote jeho obyvateľov. Chceme vás informovať o poskytovaných službách, o aktivitách, ktoré vyvíjame, ale aj o tých, ktoré budeme plánovať do budúcich období.

           Chceme vytvárať aj naďalej vhodné podmienky pre prežitie dôstojnej staroby obyvateľov v našom zariadení. Stavať  pravidlá spolužitia a našej činnosti tak, aby zohľadňovali kritéria vzájomnej úcty, rešpektovania zdravotného stavu, ale aj sociálnej a ekonomickej situácie prijímateľov sociálnej služby.

           Cieľom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb so zárukou požadovanej kvality počnúc príjmom prijímateľa sociálnej služby, aktíivitou vhodnou k zdravotnému stavu a osobnosti počas celého pobytu prijímateľa sociálnej služby v našom zariadení.

           Našim krédom je trvalý vzťah ku kvalite, kvalifikovanej opatrovateľskej a sociálnej službe s citlivým a ľudským prístupom.

           Veľmi výstižne to vyjadruje samotné logo domova: znázornená zelená strecha predstavuje nás, všetkých zamestnancov ako istotu a oporu, pod ktorou svieti západajúce slnko znázorňujúce obyvateľov, vyžarujúcich teplé lúče všestrannej spokojnosti.

 

O nás

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje sociálne služby pre odkázaných občanov v seniorskom veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. a VZN mesta SNV č. 1/2019 v nasledujúcej štruktúre:

  • Domov dôchodcov - zariadenie pre seniorov, Brezová ul. 32 - pobyt na dobu neurčitú, kapacita 175 miest ,
  • Zariadenie opatrovateľskej služby, Brezová ul.32 - pobyt na dobu určitú, kapacita 18 miest,
  • Zabezpečenie stravovania pre seniorov - podávaním jedál, resp. výdajom jedál do obedárov ako aj rozvoz stravy do domácností.

 

 

        

Späť na úvodnú stránku

Kontakty

Domov Dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: + 421 53  41 77 211